Raportul final al concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier clasa I grad profesional debutant Compartimentul agricol


Rezultatul la proba interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentul agricol din cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea din data de 13 mai 2020.
Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos:


Rezultatul la proba scrisa la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentul agricol din cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea din data de 13 mai 2020.
Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos:


În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (16) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu dispozițiile art. 50 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificarile și completările ulterioare, comisia de concurs  constituită în baza Dispoziției primarului  nr. 44 din 07 aprilie 2020, s-a intrunit în data de 06.05.2020 în vederea selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în data de 13.05.2020 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată. a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentul agricol din cadrul Primăriei comunei Obrejița – Județul Vrancea.
În termenul de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs, respectiv în perioada  09 aprilie 2020 -28 aprilie 2020, a fost depus și înregistrat la registratura instituției  un dosar de înscriere la concurs.
Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos:


În conformitate cu prevederile art. 618 alin (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codui administrativ, Primăria comunei Obrejiţa – Judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional debutant al Compartimentului agricol, Concursul de recrutare se desfăşoară la sediul instituţiei din Comuna Obrejiţa, judeţul Vrancea şi constă in 3 probe succesive, după cum urmează:

  1. selecţia dosarelor de inscriere: in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 29 aprilie 2020 – 06 mai 2020;
  2. proba scrisă: 13 mai 2020 ora 10:00.
  3. interviul – data și ora interviului se afişează odată eu rezultatele la proba serisă, cu incadrarea in termenul de maximum 5 zile luerătoare de la data susţinerii probei scrise.

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos:


Raport final al concursului pentru funcția publică de execuție consilier clasa I grad profesional superior


Rezultatul probei interviu a concursului de ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul contabilitate financiar buget din cadrul Primariei comunei Obrejița, judetul Vrancea


Rezultatul probei scrise a concursului de ocuparea funcției publice de execuție de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul contabilitate financiar buget din cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea organizat în data de 17 martie 2020, ora 10.00.


Proces-verbal de afișare a rezultatului selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17 martie 2020, ora 10.00, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul contabilitate financiar buget din cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.


Raport final al concursului pentru funcția publică de execuție vacantă de secretar general al comunei.


Rezultatul probei interviu la concursul de ocuparea funcției publice de execuție vacante de secretar general al comunei Obrejița din data 28.02.2020


Rezultatul probei scrise la concursul de ocuparea funcției publice de execuție vacante de secretar al comunei, din data de 21 februarie 2020, ora 10:00.


Proces – verbal de afișare a rezultatului selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 21 februarie 2020, ora 10.00, proba scrisa, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de secretar al comunei.


În conformitate cu prevederile art. 618 alin (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Primăria comunei Obrejița organizează, în data de 17 martie 2020, ora 10:00, concursul (proba scrisă) de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul contabilitate financiar buget din cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.
Pentru mai multe detalii accesați documentele de mai jos.


Anunţ privind concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Obrejița. In atașamentul de mai jos este inclus anunțul, calendarul de examinare, bibliografia și fișa postului.


Anunț privind rezultatele finale la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Obrejița, organizat în data de 30 decembrie 2019 (proba scrisă) ora 10:00


Anunț privind rezultatele la interviul examenului organizat în data de 30 decembrie 2019, ora 12.00 pentru promovarea într-un grad profesional superior celui deținut, a unui funcţionar public din cadrul din cadrul aparatului de specialitate al primarului
com. Obrejița, jud.Vrancea


Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public din cadrul Primăriei Obrejița, din data de 30.12.2019


Anunț privind rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Primăriei Obrejița, județul Vrancea, din data de 30.12.2019.


Anunț privind examenul de promovare in clasa a unui functionar din cadrul Compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara.


Anunț privind examenul de promovare grad – pofesional, denumire functie – consilier, grad profesional – principal, grad profesional pt care se organizeaza examenul – superior.


Anunț privind concursul de recurtare pentru ocuparea funcției contractuale de șef SVSU din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Obrejița


Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, de paznic din cadrul Serviciului public de paza comunala (1 post)


Anunţ comcurs pentru ocuparea functiei publice de executie de referent, clasa a-III-a, grad profesional principal din cadrul Compartimentului de autoritate tutelara si asistenta sociala